اکنون اهداء کنید

می توانید کمک های خود را از طریق بانک به حساب رسمی مرکز انتقال کنید.
Bank name: Barclay’s
Bank
Account No: 00532886
Sort Code: 20-46-60

به انتقال پول از بانک های خارج بریتانیا این نمبر هم لازم است:

IBAN : GB40 BUKB 2046 6000 5328 86